Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Zgłaszanie propozycji przez mieszkańców:

Projekty zgłaszać można od 7 do 27 maja 2019 r.

Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec zamieszkały w Myszkowie. Projekt wraz z listą poparcia sporządza się na specjalnie przygotowanym formularzu (pobierz: format: DOC 562.50 [KB], format: PDF 448.91 [KB]).

Formularz w wersji papierowej (Biuro Podawcze Urzędu Miasta pok. nr 2)

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz:

 • Pobierz formularz ze strony internetowej www.twojbudzet.miastomyszkow.pl lub z Biura Podawczego Urzędu Miasta (pok. nr 2).
 • Wymyśl tytuł projektu. Tytuł powinien być jak najkrótszy i oryginalny, powinien symbolizować pomysł na projekt, ale nie powinien być jego opisem. W trakcie głosowania ten właśnie tytuł znajdzie się na karcie do głosowania.
 • Pamiętaj! Teren wskazanej lokalizacji musi stanowić zasób Gminy Myszków. Zadania wskazane w projektach mogą być realizowane również:
 • na terenach nieruchomości, które nie stanowią zasobu Gminy Myszków pod warunkiem uzyskania oświadczenia o prawie dysponowania na cele budowlane od ich właściciela/współwłaścicieli oraz tytułu prawnego (umowy dzierżawy lub użyczenia lub najmu). Dotyczy to wyłącznie zadań w zakresie budowy chodników, dróg i oświetlenia ulicznego.
 • w pasie drogowym dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na podstawie uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr XXXIV/313/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Informację taką uzyskasz w Wydziale Nieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miasta Myszkowa, pok.213 tel. 34/3132682 wew.138 - Pani Mariola Sytniewska.

 • Przygotuj wstępny kosztorys projektu i sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty 1.080.000,00 zł.
 • Dołącz mapkę, na której wskazana będzie lokalizacja projektu (może to być mapka z Internetu).
 • Opisz krótko jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom , wskaż spełnienie wymogu dostępności dla mieszkańców oraz opisz na czym polega Twój pomysł
  i z jakich działań będzie się składał.
 • Jeśli posiadasz dodatkową dokumentację np. szkice sytuacyjne, plany bądź inne dodatkowe materiały – dołącz je do wniosku.
 • Pamiętaj! Wniosek musi zostać poparty przez co najmniej 70 mieszkańców.
 • Gotowy formularz wraz z listą poparcia złóż w jednej z poniższych form:
  • listownie na adres: Urząd Miasta Myszków ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, z adnotacją na kopercie "Budżet Partycypacyjny" (za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego),
  • osobiście w Urzędzie Miasta Myszkowa w Biurze Podawczym pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pośrednictwem Internetu na stronie http://www.twojbudzet.miastomyszkow.pl wypełniając wszystkie pola obowiązkowe i dołączając skan listy poparcia dla projektu.

 

 

Co należy wiedzieć zgłaszając projekt do Budżetu Partycypacyjnego?

 • podstawą budżetu partycypacyjnego są pomysły zgłaszane przez mieszkańców czyli tzw. projekty. Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.
 • realizacja projektu nie może przekraczać jednego roku (projekty będą realizowane w 2020 r.). Nie jest to proste, ponieważ może Ci się wydawać, że pewne rzeczy można szybko zrobić. Pamiętaj jednak, że urząd obowiązują przepisy, które mogą wydłużyć wykonanie projektu jak np. przetargi, konkursy, uzgodnienia z kilkoma instytucjami, uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Niektóre projekty z pozoru proste, mogą wymagać szczególnego przygotowania. Jeśli masz wątpliwości czy Twój projekt można zrealizować w jeden rok, skontaktuj się z pracownikiem Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Myszkowa, który pomoże Ci określić czas realizacji takiego projektu, pok.206 tel. 34/3132682 wew.149,
 • teren wskazanej lokalizacji musi stanowić zasób Gminy Myszków,
 • wartość proponowanego projektu nie może przekroczyć kwoty 1.080.000,00 zł
 • niemożliwe jest zgłoszenie projektu, który:   
  • po realizacji generowałby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku
   do wartości proponowanego projektu,
  • stoi w sprzeczności z obowiązującymi w Gminie Myszków planami i programami (min. plan zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe, studium uwarunkowań, gminny program rewitalizacji),
  • naruszałby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa własności),
  • zakłada realizację jedynie części zadania, która nie będzie funkcjonalna dla użytkowników,
  • zakłada sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia bez jego realizacji,
  • może kolidować z rozpoczętymi lub zaplanowanymi projektami przez Gminę Myszków.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA

Pola oznaczone kolorem CZERWONYM MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE aby formularz został zapisany.
tytuł powinien być jak najkrótszy, powinien symbolizować pomysł na projekt, ale nie powinien być jego opisem
jeśli to możliwe wskaż (ustawiając marker na mapie) gdzie planowana jest inwestycja, przybliż mapę możliwie blisko, kliknięcie w mapę ustawia marker w "klikniętym"/wskazanym miejscu
ulica, nr domu, nr mieszkania

Proszę w kilku zdaniach opisać czego projekt dotyczy, jakie cele ma realizować, jakie problemy rozwiąże zrealizowanie projektu, na ile jest on niezbędny z punktu widzenia mieszkańców miasta, wskazać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie.

Proszę w kilku zdaniach opisać jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom miasta oraz wskazać spełnienie wymogu dostępności dla jego mieszkańców

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM SZACUNKOWEGO KOSZTU KOLEJNYCH DZIAŁAŃ

Proszę uwzględnić wszystki możliwe składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty. Koszty te będą oceniane i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta
proszę podać kwotę w zł. wpisujemy tylko cyfry - np: 1000
proszę podać kwotę w zł - maksymalnie 1080000 zł

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz inne dodatkowe materiały

(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)

DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO:

INFORMACJA dot. ochrony danych:

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora (art.6 ust.1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO/ Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1), wynikającego z ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz.944 t.j). Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla jego ważności. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Miasta Myszkowa z siedzibą ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków. Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO, dostępna jest na stronie http://bip.miastomyszkow.pl/ oraz w siedzibie Urzędu.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE